Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (elektrische) fiets verhuur

 • Huursom:
  • De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij Bulten Tweewielers geldende tarieven, zoals in diens bedrijfsruimte, folder en internetsite zijn vermeld of ter inzage liggen.
 • Betaling:
  • De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de rekening opgenomen dienen aan het adres van de verhuurder of verhuurder zelf op locatie contant of per PIN te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
  • Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
  • In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-) rekening vermelde bedragen te voldoe, tenzij hij met de betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het gehuurde een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
 • Huurperiode:
  • De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
  • Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder.
  • Tussentijdse inlevering van het gehuurde doet de overeenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlening vermeerderde huursom bestaat.
  • Het gehuurde dient bij het adres of afgesproken locatie van de verhuurder te worden ingeleverd uiterlijk op het contract vermelde tijdsstip van inlevering.
  • Indien het gehuurde niet voor 9.00 uur op de afgesproken dag wordt ingeleverd is de huurder nog een dag huur verschuldigd aan de verhuurder.
 • Gebruik:
  • Het gehuurde mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde gebruiker(s). Het gehuurde moet op het adres van de verhuurder schoon worden afgeleverd in de staat waarin het gehuurde werd ontvangen.
  • De huurder dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadiging, diefstal en verlies.
 • Schade, verlies en diefstal:
  • De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen aan of verlies van het gehuurde of onderdelen daarvan. De fietsen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of cascoschade.
 • Persoonsgegevens:
  • De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en depersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen werking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  8.00 uur tot 18.00 uur
Woensdag:  8.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag:  8.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag:  8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag:  9.00 uur tot 17.00 uur
Zondag:  Gesloten


Contactgegevens

Routebeschrijving


Facebook


Financiering